BXT3-13   BXT3-16   BXT3-19
  경량   범용   중량 
           
스트랩 타입 PET + PP   PET + PP   PET + PP
스트랩 폭 9 - 13 mm   13 - 16 mm   16 - 19 mm
스트랩 두께 PET: 0.4 - 0.8 mm; PP: 0.5 - 0.8 mm   0.5 - 1.0 mm   0.8 - 1.3 mm
중량(배터리 포함) 3.6 kg   3.8 kg   4.3 kg
인장력 150 - 1200 N   400 - 2500 N   400 - 4500 N
가변 인장 속도 0 - 290 mm/s   0 - 220 mm/s   0 - 120 mm/s
배터리 충전 당 사이클  최대 800   최대 800   최대 800 
배터리 Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ah   Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ah   Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ah 
배터리 충전 시간 15 - 30분   15 - 30분   25 - 35분 
모터 기술 싱글 모터 기술, 브러시리스   싱글 모터 기술, 브러시리스   싱글 모터 기술, 브러시리스    
치수(L x W x H) 370 x 141 x 135 mm   370 x 141 x 135 mm   370 x 143 x 135 mm