Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας με προσοχή προτού λειτουργήσετε το εργαλείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματος μεταξύ της ταινίας και των συσκευασμένων αγαθών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τυλίγματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα εντός της επικίνδυνης ζώνης (κόκκινο).